wersja dla niedowidzących wersja dla niedowidzących
  • projektowanie stron www
  • pozycjonowanie
  • optymalizacja
  • aktualizacja
  • administrowanie
Spółdzielnia Socjalna
WwwPromotion
sep
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion


Odwiedź naszą stronę na Facebook'u Facebook


Nasze projekty...


ASOS 2019

PROJEKT: "Budujemy wolontariat spółdzielczy" - ASOS 2019

Projekt skierowany był do osób starszych w wieku 60+, kończących aktywność zawodową lub już nieaktywnych zawodowo, mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego, chcących zaangażować się w wolontariacką, bezinteresowną działalność społeczną na rzecz spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie całej Polski. Dzięki przeprowadzonym działaniom projektowym wykorzystano praktyczną wiedzę osób starszych z której skorzystały obie grupy beneficjentów docelowych. Przeprowadzono Spotkania Integracyjne w formie warsztatów o charakterze doradczym i szkoleniowym dla wolontariuszy- seniorów oraz osób funkcyjnych reprezentujących spółdzielnie socjalne obejmujące zagadnienia ekonomiczno-księgowe oraz statutowe, istniejące zagrożenia i sposoby ich eliminowania, panele otwartej i inspirujących dyskusji i wymiany poglądów. Opis projektu na stronie: www.wolontariatspoldzielczy.promotion.org.pl

sep

P FIO 2017

PROJEKT: "Silna spółdzielnia socjalna to silna rodzina" - FIO 2017

Źródłem i inspiracją do opracowania niniejszego projektu były nasze 11-letnie obserwacje powstającej i rozwijającej się przedsiębiorczości społecznej w Polsce oraz zebrane doświadczenia i dogłębne zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb członków spółdzielni socjalnych - uczestników projektów realizowanych w ubiegłych latach. Na podstawie zgłaszanych postulatów, posiadając duży potencjał merytoryczny, podzieliliśmy się własnymi doświadczeniami i ukazaliśmy beneficjentom projektu aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w sposób praktyczny i adekwatny do ich oczekiwań. W ramach projektu przeprowadziliśmy spotkania o charakterze szkoleniowo-informacyjno-doradczym dla grup składających się z reprezentantów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i aktywnych gospodarczo spółdzielni socjalnych z terenu całej Polski. Umożliwiło to beneficjentom poznanie w praktyczny sposób wszystkich aspektów prawidłowego funkcjonowania spółdzielni socjalnej, a tym samym, przygotowało do obowiązkowej lustracji ustawowej. Szczegóły o projekcie na stronie: spoldzielniesocjalne.promotion.org.pl

sep

P FIO 2016

PROJEKT: "Potrzebny nam profesjonalizm" - FIO 2016

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia w okresie od maja do grudnia 2016 r. realizowała projekt "Potrzebny nam profesjonalizm" dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich P FIO 2016, Priorytet 2 - Aktywne społeczeństwo, kierunek działania - Rozwój przedsiębiorczości społecznej. Głównym celem projektu było zwiększenie zaangażowania spółdzielców socjalnych w sferze działań obywatelskich poprzez funkcjonalne wzmocnienie możliwości rozwojowych spółdzielni socjalnych w różnych obszarach ich aktywności przy pomocy edukacyjno-doradczego wsparcia ich działalności w zakresie prawnych i ekonomiczno-księgowych aspektów funkcjonowania oraz przedsięwzięć społecznie użytecznych w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Docelowymi odbiorcami zakładanych efektów projektu byli członkowie zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i aktywnych gospodarczo spółdzielni socjalnych z terenu całej Polski. Zrealizowanie przedsięwzięć projektowych umożliwiło beneficjentom poznanie różnych aspektów prawidłowego funkcjonowania spółdzielni socjalnej, a tym samym, przygotowało do obowiązkowej lustracji ustawowej oraz przyczyniło się do wypromowania działalności gospodarczej spółdzielni (ogólnopolski internetowy katalog branżowy spółdzielni socjalnych). Szczegóły o projekcie na stronie: spoldzielniesocjalne.promotion.org.pl/fio2016.htm

sep

ASOS 2015

PROJEKT: "Wolontariat kompetencji - transfer doświadczeń do spółdzielczości socjalnej" - ASOS 2015

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia w okresie od sierpnia do listopada 2015 r. realizowała projekt "Wolontariat kompetencji - transfer doświadczeń do spółdzielczości socjalnej" dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2015, Priorytet 2 - Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, Kierunek Działania - Aktywność społeczna, w tym wolontariat osób starszych. Głównym celem projektu było zainicjowanie aktywnego udziału osób starszych wywodzących się z różnych podmiotów spółdzielczych do działań wolontariackich na rzecz nowej formy spółdzielczej - spółdzielczości socjalnej. Takie ukierunkowanie aktywności seniorów z wykorzystaniem ich wiedzy na działania wspierające spółdzielnie socjalne poprzez transfer doświadczeń z różnych typów i branż tradycyjnej spółdzielczości przyczyniło się do promocji spółdzielczego wolontariatu kompetencji, a w konsekwencji do rozwoju umiejętności społecznych wśród młodszego pokolenia i wzmocniło możliwości rozwojowe spółdzielni socjalnych. Szczegóły o projekcie na stronie internetowej: wolontariatkompetencji.promotion.org.pl

sep

PO FIO 2013

PROJEKT: "Wiedza i promocja - kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej - II edycja" - FIO 2013

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia w okresie od maja do grudnia 2013 r. realizowała projekt "Wiedza i promocja - kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej - II edycja" dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2013, Priorytet 4 - Rozwój przedsiębiorczości społecznej. Projekt skierowany był bezpośrednio do podmiotów ekonomii społecznej - spółdzielni socjalnych i ich statutowych przedstawicieli. Docelowymi odbiorcami zakładanych efektów projektu byli członkowie zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i aktywnych gospodarczo spółdzielni socjalnych z terenu całej Polski. Głównym celem projektu było funkcjonalne i konkretne wzmocnienie możliwości rozwojowych spółdzielni socjalnych poprzez wsparcie ich działalności w zakresie nałożonych na nie przez ustawodawcę zadań w obszarze realizowania statutowych działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej ich członków (przygotowanie do obowiązkowej lustracji ustawowej) oraz poprzez profesjonalne promowanie i upowszechnianie działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych (ogólnopolski internetowy katalog branżowy spółdzielni socjalnych). Szczegóły o projekcie na stronie internetowej: spoldzielniesocjalne.promotion.org.pl/fio2013.htm

sep

PO FIO 2012

PROJEKT: "Wiedza i promocja - kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej - I edycja" - FIO 2012

Docelowymi odbiorcami zakładanych efektów projektu byli członkowie zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i aktywnych gospodarczo spółdzielni socjalnych z terenu całej Polski. Głównym celem projektu było funkcjonalne i konkretne wzmocnienie możliwości rozwojowych spółdzielni socjalnych poprzez wsparcie ich działalności w zakresie nałożonych na nie przez ustawodawcę zadań w obszarze realizowania statutowych działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej ich członków (przygotowanie do obowiązkowej lustracji ustawowej) oraz poprzez profesjonalne promowanie i upowszechnianie działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych (ogólnopolski internetowy katalog branżowy spółdzielni socjalnych). Zrealizowanie tych przedsięwzięć przyczyniło się do wypromowania i szerokiego dotarcia ze swoją ofertą gospodarczą do potencjalnych klientów.

sep

PO FIO 2010

PROJEKT: "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych" - FIO 2010

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia zrealizowała projekt: "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych" krórego ogólnym celem było merytoryczne wsparcie i wzmocnienie funkcjonujących spółdzielni socjalnych. Projekt realizowany był w partnerstwie, którego skład to: podmiot ekonomii społecznej, tj. Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia (lider projektu) oraz Fundacja im De Gaulle'a z Wałbrzycha, której doświadczona kadra prowadzi m.in. działalność ukierunkowaną na wspieranie i promocję przedsiębiorczości: pss.promotion.org.pl. W ramach projektu powstał też Ogólnopolski Katalog Branżowy Spółdzielni Socjalnych.


sep

Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma

"Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma"

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion w okresie od marca 2009 r. do maja 2010 r. realizowała projekt "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Grupa docelowa
Oferowane w ramach projektu wsparcie skierowane było bezpośrednio do istniejących, zarejestrowanych w KRS spółdzielni socjalnych z terenu woj. dolnośląskiego oraz do nowych, powstających spółdzielni socjalnych w okresie realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Projekt realizowany był zgodnie z polityką równych szans i dobrowolnością uczestniczenia w nim.

Cel projektu
Zgodnie z założonym charakterem działań oraz wyznaczeniem grupy docelowej, ogólnym celem projektu było wsparcie i wzmocnienie spółdzielni socjalnych, a w konsekwencji, zwiększenie konkurencyjności oferowanych usług i produktów przez spółdzielnie socjalne. Budowanie marki firmy i pozytywnego jej wizerunku, profesjonalizacja działań promocyjnych i marketingowych to konieczny warunek do rozwoju spółdzielni socjalnych, a tym samym lepszej kondycji ekonomicznej jej członków. W dobie globalizacji i narastającej komercjalizacji, bez profesjonalnych przedsięwzięć marketingowo-promocyjnych, niezależnie od rodzaju oferowanych usług i produktów oraz zasięgu terytorialnego działalności, spółdzielnia socjalna nie jest w stanie skutecznie konkurować z typowymi firmami komercyjnymi, a przez to utrudniony jest jej rozwój lub wręcz istnieje duże zagrożenie utraty zdolności działania gospodarczego.

Działania projektowe
Projekt oparty był na praktycznych działaniach mających przynieść konkretne rezultaty. Moduł usług marketingowo-promocyjnych jako zasadnicza część projektu miała charakter dostarczenia grupie docelowej - spółdzielniom socjalnym usług wspierających ich działalność gospodarczą i obejmował m.in. następujące przedsięwzięcia:
  • wykonanie i opublikowanie centralnej platformy internetowej "Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne" wraz z katalogiem branżowym spółdzielni socjalnych,
  • wykonanie, bieżące aktualizowanie oraz wypozycjonowanie w IT witryn www spółdzielni socjalnych,
  • wykonanie materiałów promocyjnych dla uczestników projektu,
  • organizacja konferencji promocyjnej wraz z ekspozycją spółdzielni socjalnych uczestniczących w projekcie.
Więcej o projekcie: wwwpromotion.sisco.pl
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.