wersja graficzna

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

Geneza powstania

Nasz pomysł na spółdzielnię socjalną ma za zadanie usuwanie barier związanych z samozatrudnianiem społeczności osób niepełnosprawnych, aby osoby te mogły, tak jak inni ludzie, cieszyć się aktywnym życiem obywatelskim i w pełni realizować swoje możliwości również w dziedzinie ekonomiczno-gospodarczej. Potrzebne jest ugruntowanie wśród społeczeństwa treści podstawowego prawa człowieka do niedyskryminowania, czyli równego traktowania na otwartym rynku pracy. Dotyczy to osób niepełnosprawnych w takim samym stopniu, jak wszystkich innych. Oni również mają prawo by być bardziej samodzielnymi, niezależnymi ekonomicznie, którzy mogą wnosić swój wkład w życie społeczne i dobro ogółu. Osoby niepełnosprawne stanowią grupę ludzi dla których podjęcie pracy zawodowej oznacza nie tylko polepszenie sytuacji finansowej, lecz nade wszystko podnosi poczucie ich własnej wartości. Zatrudnienie jest swoistą terapią i sprzyja polepszeniu stanu zdrowia. Próbą wyjścia naprzeciw tym ważnym problemom jest utworzenie Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" skupiającej wyłącznie osoby niepełnosprawne. Jest to szansa na znalezienie zatrudnienia dla grupy osób doświadczających nierówności ze względu na brak dostatecznych umiejętności w dostosowywaniu się do standardów nowoczesnego społeczeństwa. Doświadczenia dowodzą, że pracująca osoba niepełnosprawna, często usamodzielnia się, pozbywa się dotychczasowych kompleksów, a przez to polepsza się jej status wśród ogółu społeczeństwa. Początki Spółdzielni Socjalnej WwwPromotion wywodzą się ze Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ACTUS z siedzibą we Wrocławiu, gdzie spotykały się osoby niepełnosprawne poszukujące pracy. Z czasem osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia było coraz więcej. Uruchomiona na stronie www tablica ogłoszeń poszukujących pracy, umożliwiła wyselekcjonowanie grupy osób niepełnosprawnych posiadających umiejętności z zakresu stosowania technik teleinformatycznych. Na tej bazie powstała nieformalna Grupa WwwPromotion. Jednocześnie stowarzyszenie szukało docelowych sposobów zagospodarowania tak wielkiego, niewykorzystanego kapitału ludzkiego. Rozwiązaniem takim stała się inicjatywa utworzenia Spółdzielni Socjalnej w której członkami byliby wyłącznie niepełnosprawni.

Początki Spółdzielni Socjalnej WwwPromotion

Członkowie Stowarzyszenia ACTUS zainicjowali w kwietniu 2005 roku spotkanie informacyjne dotyczące planów utworzenia pod patronatem stowarzyszenia - Spółdzielni Socjalnej WwwPromotion. W spotkaniu tym uczestniczyły osoby z Wrocławia, Poznania, Bytomia i Nowej Rudy. Na spotkaniu wybrano Zarząd Spółdzielni i uchwalono statut. W maju odbyły się spotkania robocze dotyczące promocji spółdzielczości socjalnej oraz idei założenia spółdzielni. Uczestniczy wspólnie zaplanowali i podzielili zadania. Zostały ustalone ogólne zasady działania Spółdzielni, procedury rejestracji, biznesplan oraz sposoby pozyskiwania wsparcia finansowego przy tworzeniu oraz działalności w I etapie istnienia spółdzielni. W dniu 27 maja 2005 roku Zarząd Spółdzielni złożył dokumenty rejestracyjne we wrocławskim Sądzie Rejestrowym. Po wielomiesięcznych perturbacjach związanych z losami projektu ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niejasną procedurą rejestracyjną, dnia 1 września 2005 roku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Spółdzielni Socjalnej WwwPromotion. Był to pierwszy taki podmiot w Polsce.

Cele oraz działalność gospodarcza spółdzielni

W myśl zapisów statutowych celem spółdzielni jest zawodowa reintegracja jej członków oraz przywrócenie ich na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków poszukujących pracy osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem spółdzielni jest również realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz aktywizacja społeczna. Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członków spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu. W te ogólne sformułowania wpisują się konkretne przedsięwzięcia jej członków przy zakładaniu spółdzielni w trudnym czasie rozpoczynania działalności gospodarczej. Wielomiesięczne, wspólne pokonywanie problemów doprowadziło do powstania solidarnej grupy ludzi którzy wyszli z domu i są pełni nadziei na powodzenie ich planów. Od 2005 roku nasza spółdzielnia realizuje usługi internetowe na zasadzie "pracy zdalnej - telepraca" w zakresie projektowania stron www, optymalizacji i pozycjonowania witryn internetowych, aktualizacji oraz administrowania serwisów www.

Działania Spółdzielni Socjalnej WwwPromotion w latach 2005-2021

Działania Spółdzielni koncentrowały się głównie na pozyskaniu stałych zleceniodawców oraz budowano zaplecze spółdzielni. Badano możliwości pozyskiwania płatnych zleceń od potencjalnych kontrahentów. Kontynuowano partnerskie umowy z zarządcą Wrocławskiego Parku Przemysłowego - firmą DOZAMEL. 22 czerwca 2007 roku w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie (woj. opolskie) odbyło się zebranie założycielskie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej przedstawiciele 19 spółdzielni socjalnych z całej Polski powołali do życia OZRSS. Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion była animatorem i członkiem założycielem Związku. W 2007 roku zostały podpisane umowy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu na wykonanie oraz bieżące administrowanie witryn internetowych DOPS. W okresie od marca 2009 roku do maja 2010 roku spółdzielnia realizowała projekt Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.2. Oferowane w ramach projektu wsparcie skierowane było bezpośrednio do istniejących spółdzielni socjalnych z terenu województwa dolnośląskiego oraz do nowych, powstających spółdzielni socjalnych w okresie realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Zgodnie z założonym charakterem działań oraz wyznaczeniem grupy docelowej, ogólnym celem projektu było wsparcie i wzmocnienie spółdzielni socjalnych, a w konsekwencji, zwiększenie konkurencyjności oferowanych usług i produktów przez spółdzielnie socjalne. Projekt oparty był na praktycznych działaniach mających przynieść konkretne rezultaty. Moduł usług marketingowo-promocyjnych jako zasadnicza część projektu miał charakter dostarczenia grupie docelowej - spółdzielniom socjalnym usług wspierających ich działalność gospodarczą i obejmował m.in. wykonanie stron www dla dolnośląskich spółdzielni socjalnych oraz centralnej platformy internetowej Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne. Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion w 2010 roku zrealizowała projekt Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych współfinansowany ze środków FIO 2010, którego ogólnym celem było merytoryczne wsparcie i wzmocnienie funkcjonujących spółdzielni socjalnych. W ramach projektu powstał też Ogólnopolski Katalog Branżowy Spółdzielni Socjalnych.

Zasoby spółdzielni

Na dzień 31 grudnia 2021 roku spółdzielnia liczyła 11 członków. Spółdzielnia posiada biuro mieszczące się na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego i dysponuje wyposażeniem biurowym w formie m.in. komputera, laptopa, drukarki, faksu, rzutnika multimedialnego. Ze względu na charakter świadczonych usług (praca zdalna - telepraca), podstawowym miejscem pracy poszczególnych członków były siedziby ich zamieszkania a narzędziami pracy sprzęt komputerowy oraz stałe łącza internetowe. W przyszłości nasza Spółdzielnia zamierza rozszerzyć działalność gospodarczą poza sferę internetową i pragnie zaistnieć na otwartym rynku pracy oferując wszelkie działania adekwatne do umiejętności jej członków oraz skorelowane z potrzebami potencjalnych kontrahentów. Zapraszamy inne spółdzielnie socjalne do współpracy i wymiany doświadczeń.


Biuro Spółdzielni:

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10
telefon: 501 689 575
e-mail: biuro@promotion.org.pl

Adres korespondencyjny:

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion
Jerzy Lamprecht
54-207 Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu 46/14


Copyright © Wrocław 2005-2022: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion